ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

SİYONİZM ve ÜSTÜN İRK FİKRİ- MUHARREF TEVRAT'A GÖRE YAHUDİ DÜNYA GÖRÜŞÜ

SİYONİZM

Yahudiliğin kaynağını teşkil eden muharref (tahrif edil­miş) Tevrat ifadelerine göre; kendi Tanrıları " Yehova " tara­fından " oğullarına " miras olarak verilen yeryüzünü mülk e­din­mek, devlet kurmak, hürriyet sahibi olmak yalnız Ya­hudilerin hakkıdır. Yahudi olmayanlar (Goyimler) için bu haklar söz konusu olamaz. Bu felsefeye göre, Hz.Adem'in o­ğulları, Yehova'nın oğulları olan Yahudilerin olması gere­ken yeryüzünü işgal etmişler ve gayri meşru bir şekilde kullanmaktadırlar. Buna göre, Yahudi olmayanların elinde bu­lunan mal, Yehova'nın mirasından çalınmış maldır. Kısaca; " Siyonizm " adı altında özetlenebilecek bu inanışa göre; do­ğuştan " günahkâr " olan diğer milletlerin, Yehova'nın oğul­la­rı tarafından " Sion "da (Kudüs yakınlarındaki bir dağın adı o­lan Sion, 'Tanrı Yehova'nın' yeryüzü krallığını ifade eder) kurulacak " Dünya Krallığı "na yerlerini terk etmeleri, yeryüzünün Yahudilerin eline geçmesi ve Yahudilerin bu gizli savaşın sonunda " Yeryüzü İlahı " ilan edilmeleri "din" anlayışlarının temelini oluşturur:

Daniel, 2/44: "Ve o kralların günlerinde göklerin Al­lahı(Yehova) ebediyen harap olmayacak bir krallık kuracak ve onun hakimiyeti başka bir kavme bırakılmayacak; ancak bu krallıkların (devletlerin) hepsini o parçalayacak ve bitirecek."

Tesniye, 11/23-24: "O zaman Rab Yehova, bütün bu milletleri önünüzden kovacak ve sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak."

Temelde şiddetli bir ırkçılığa ve maddecilige dayanan bu inançla yüzyıllardan bu yana Yahudiler, Hz.Adem'in o­ğul­larının elinden kendilerinin "tabii hakkı" olan bu malı geri almaları yolunda gerek Sosyalizm, gerek Kapitalizm (Yahudiler, Sosyalist ülkelerde doğrudan devleti ele geçire­rek, Kapitalist ülkelerde ise önce sermayeyi ele geçirip he­men sonra devletlerin iç ve dış politikalarını kendi he­d­ef­leri doğrultusunda yönlendirerek amaçlarına ulaşmayı plan­lamaktadırlar) sa­ha­la­rın­­da mücadele etmektedirler. Ancak kendilerinden sayıca çok daha güçlü olan diğer milletlerin devletlerini ve mülklerini ele geçirmek için kaba gücün ve açıkça onlarla karşı karşıya gelmenin fayda sağlamayacağını çok iyi bilen Yahu­diler; Masonluk - felsefe - siyaset - basın - propaganda - eko­no­mi - bankacılık - anarşiler - savaşlar ve ahlakı ifsat (boz­ma) gibi stratejik silahlar kullanarak bu görünmez istila ha­re­ketini sürdürmektedirler.

Tesniye, 7/17-18: "Eğer kendi yüreğinde; 'bu milletler benden çokturlar, nasıl onların mülkünü alabilirim' dersen onlardan korkmayacaksın..."

Tesniye, 7/22-24: "Ve Allah'ın Rab(Yehova), o milletleri se­nin önünden azar azar kovacak; onları çabukça biti­remezsin; yok­sa senin üzerine kır hayvanları çoğalır. Ve Ye­hova onların kral­la­rı­nı senin eline verecek."

Yahudiler için yeryüzünde iki tür canlı vardır: İnsanlar ve Hayvanlar. Yahudiler, insanlardır(...)

"Yaratılış merdiveninde farklı basamaklar olduğunu herkes doğal olarak kabul eder; önce inorganik nesneler, bitkiler ve hayvanlar âlemi, sonra konuşan yaratıklar ve hepsinin üstünde Ya­hu­diler." (Siyonizm ve İrkçılık, s.49)

Diğer insanlara karşı girişilen ve kuralları "Yehova" tara­fından tesbit edilen bu savaşta, hiç şüphesiz birinci plandaki hedef, siyonist hareketin karşısına en büyük engeller ola­rak çıkan, din-ahlak-aile gibi mukaddes değerlerin, insanların gözünde alçaltılması, parçalanması ve nihayet orta­dan kaldırılmasıdır.

Aşağıda, "hedefine giden yolda herşeyin meşru olduğu" bu gö­rünmez istilanın stratejilerini belirleyen ve Yahudilerin ken­­di­lerine ve diğer milletlere bakış açılarını ortaya koyan, bu kavmin yegane rehberi muharref Tevrat cümlelerinden bazılarını veriyoruz:

Tesniye, 14/12: "Siz, Allahınız Rabbin oğullarısınız. Çün­kü sen, Allah'ın Rabbe mukaddes bir kavimsin ve Rab yer üze­rin­de olan bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim ol­mak üzere seni seçti." (*)

Levililer, 26/12: "Ve aranızda yürüyeceğim ve sizin Allah'ı­nız olacağım ve siz benim kavmim olacaksınız."

Levililer, 2/24-26: "...ve onlardan nefret ettim. Fakat size de­dim: Siz onların topraklarını miras olarak alacaksınız ve ben si­ze onu mülk olmak üzere vereceğim. Ben sizi milletlerden ayırt eden Allahınız Rabbim ve bana mukaddes olacaksınız; benim ol­manız için sizi kavimlerden ayırt ettim."

Yeremya'nın Mersiyeleri, 4/2: "Saf altınla tartılan Sion'­un değerli oğulları..." 

(*): Onların bu batıl inançlarına karşı, Allah Kur'an'da şu uyarıyı yapmaktadır: “Yahudiler ve Hıristiyanlar; ‘Biz, Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz!' de­diler. De ki: ‘Öyleyse, günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu; siz de, O'nun yarattığı insanlardansınız...'” (el-Maide, 18)

Çıkış, 19/5-6: "...Bana, bütün kavimlerden has kavim olacaksınız ve siz bana kahinler melekûtu ve mukaddes millet olacaksınız."

Tesniye, 15/6: "Çünkü Allah'ın Rab, sana vadetmiş ol­du­ğu gibi seni mübarek kılacaktır; ve çok milletlere ödünç vereceksin, fakat sen ödünç almayacaksın ve çok milletlere saltanat e­de­ceksin fakat onlar sana saltanat etmeyecekler."

Mezmurlar, 82/6-8: "Ben, dedim. 'Siz ilahlarsınız ve hepi­niz yüce olanın oğullarısınız. Kalk ey Allah, yeryüzüne hükmet! Zi­­ra milletlerin hepsine sen varis olacaksın."

İşaya, 60/10-16: "Ve ecnebiler, senin duvarlarını yapacaklar ve kralları sana hizmet edecekler. Ve kapıların daima açık du­ra­cak; milletlerin servetini ve sürgün getiri­len krallarını sana getir­sin­ler diye gece gündüz kapanmaya­caklar. Çünkü sana kulluk etmeyen millet harap olacak. Ve seni sıkıştıranların oğulları sa­na eğilerek gelecekler ve seni hor görenlerin hepsi senin ayaklarının tabanında yere ka­panacaklar ve sana Rabbin şehri 'İsrail Kud­dü­sü­nün Sionu', diyecekler. Ve milletlerin sütünü emeceksin ve kralların memelerini emeceksin."

Çıkış, 10/3: "İbranilerin Allahı Rab şöyle diyor..:"

İİ.Krallar, 5/15: "İşte, şimdi bildim ki, bütün dünyada Al­lah yoktur, ancak İsrail'de vardır."

Tesniye, 10/15: "Sizi, bugün olduğu gibi bütün kavmle­rin arasından seçtim."

Tesniye, 23/20: "Yabancıya faizle ödünç verebilirsin, fakat kardeşine faizle ödünç vermeyeceksin; tâ ki, mülk olarak al­mak ü­ze­re gitmekte olduğun diyarda elini atacağın her şeyde Al­lah'ın Rab seni mübarek kılsın."

Mezmurlar, 89/27-28-29: "Ben de, onu ilk oğlum, dünya krallarının en yükseği kılacağım. Onun için inayetini ebediyen tu­tacağım. Ve ahdim onun ile sabit olacak. Onun zürriyetini de ebe­di ve tahtını göklerin günleri gibi kılacağım."

Mezmurlar: 99/1-2: "Rab(Yehova) saltanat sürüyor; ka­vim­ler titresinler; Kerubîler üstünde tahtındadır; yer sarsılsın; Rab, Sion'da büyüktür."

Daniel: 2/44: "Ve o kralların günlerinde, göklerin Allah'ı e­be­­diyen harap olmayacak bir kırallık kuracak ve onun hakimiyeti baş­­ka bir kavme bırakılmayacak; ancak bu krallıkların hepsini o parçalayacak ve bitirecek ve kendisi ebediyen duracak."

Mezmurlar: 67/6: "Yeryüzü mahsülünü verdi. Allah, bi­zim Allah'ımız, bizi mübarek kılacaktır."

İşaya: 9/6: "Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve reislik onun omuzu üzerinde olacak ve onun adı; 'Acîp Ö­gütçü,' 'Kadir Allah,' 'Ebediyet Başı,' 'Selâmet Reisi' çağrılacaktır."

Mezmurlar: 48/2-3: "Şimal taraflarında büyük kralın şeh­ri; yüksekliği güzel olan Sion Dağı, bütün yerin meserretidir (se­vin­ci, şenliğidir.)" (Kaynak: http://www.harunyahya.org / Ayrıca bkz.: Yahudilik ve Masonluk, Harun Yahya) ] (*)

(*): Gerçek Tevrat ifadelerinde, Yahudileri üstün ırk gösteren ifadelerin olacağına ihtimal vermiyoruz. Ancak mevcut Tevrat'taki -biraz da abartılmış ve eklemeler yapılmış izlenimi veren- yukarıdaki ifadelere dayanarak bugünkü Yahudilerin, -tabii ki, işlerine de yaradığı için- bu gibi aşırı ve kitabın özüne aykırı yorumlara sapmış olduğu anlaşılıyor. Halbuki; "Ve şimdi eğer gerçekten sözümü dinleyecek ve ahdimi tutacaksanız, bana, bütün kavimlerden has kavim olacaksınız. Çünkü bütün dünya benimdir. / Ve siz bana kahinler melekûtu ve mukaddes millet olacaksınız." (Çıkış, 19/5-6) ifadelerinden de; üstünlük şartının ırkî/kavmî temellere bağlı olmadığı anlaşılıyor.

Yahudilerin, bütün saplantılarında, -önemli bir Tevrat tefsiri olarak asırlardır itibar gören- Talmut'un müessir olduğu bilinmektedir.

 
alt_banner