ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

KİN, NEFRET ve VAHŞET DİNİ Mİ?..

Tesniye, 2/25 : "Bütün göklerin altında olan kavimler üze­ri­ne, bugün senin dehşetini ve korkunu koymaya başla­ya­cağım. On­lar, senin haberini işitecekler ve senin yüzünden titreyip kıv­ra­na­caklar."

Tesniye, 7/15-16 : "Ve Mısır'ın, bildiğin kötü illetle­rin­den hiç birini senin üzerine koymayacak, fakat onları, bütün senden nefret edenlerin üzerine koyacak. Ve Al­lah'­ın Rabb'in, sana teslim edece­ği bütün kavimleri bitirecek­sin, gözün onlara acımayacak."

Nehemya, 13/25 : "Kızlarınızı, onların oğullarına vermeyeceksiniz ve oğullarınıza ve kendinize onların kızlarından almayacaksınız"

İşaya, 19/16 : "0 gün Mısırlılar, kadın gibi olacaklar ve or­duların Rabbinin üzerlerine salladığı elinin sallanmasından titreyip yılacaklar."

İşaya, 24/17-18 : "Ey sen; dünyada oturan adam! Deh­şet ve çukur ve tuzak senin üzerinde! / Ve vakit olacak ki, deh­şet velvelesinden kaçan, çukura düşecekler ve çukurun içinden çıkan tuzaga tutulacak."

Tesniye, 7/17-18-22-23-24 : "Eğer kendi yüreğinde; 'Bu milletler, benden çokturlar; nasıl onların mülkünü alabili­rim?' dersen, onlardan korkmayacaksın; Allah'ın Rabbin, Fi­­ravuna ve bü­tün Mısır'a yaptığı; ve Allah'in Rabb, 0 milletleri senin önünden azar azar kovacak Onları çabukça biti­remezsin, yoksa senin üzeri­ne kır hayvanı çoğalır. Ve Al­lah'ın Rabb, onları senin ö­nünde ele verecek ve onları he­lâk edinceye kadar büyük kırgınla kıracak ve onların krallarını senin eline verecek, adlarını göklerin altından yok edeceksin; sen onları yok edinceye kadar kimse senin önünde duramayacak."

II. Samuel, 22/44-45-46-48 : "Milletlere baş olmak için beni korudun; bilmediğim bir kavim bana kulluk edecek, Yabancı o­ğul­ları bana boyun eğecekler. Kulakları işitince ba­­­na itaat edecekler. Yabancı oğulları, takatsiz kalacaklar. Ve hisarlarından titrey erek çıkacaklar. 0 Allah ki, bana öç­ler verir, kavmleri bana tâbi kılar."

Mezmurlar, 2/6-8-9-10-11-12 : "Fakat ben kralımı, mu­kad­des dağım Sion üzerine koydum. İşte benden ve mi­ras o­­larak sana, mil­letleri mülkün olarak yeryüzünün uç­la­rını da vereceğim. On­ları, demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları par­çalayacaksın. Ve şimdi, ey krallar! Ak­lınızı başınıza alın. Ey dünya hakimleri! İbret alın; Rab­b'­e korku ile kulluk edin ve titreyerek mesrur olun. Oğlu öpün ki, hiddet etmesin, siz de yolda yok olma­ya­sınız."

Mezmurlar, 110/5-6 : "Rab, senin sağında, öfkesi gü­nün­de kral­ları vuracak. Milletler arasında hüküm verecek; yer,­ leşler ile do­la­cak; çok memleketlerde baş olanı ezecektir."
 
alt_banner