ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

HAHAMLAR ve KARŞİ ÇİKANLARA CEZA!..

Hz.Musa(a.s.)'a gönderilen Tevrat, din adamları hahamlar tarafından tahrif edilerek gerçek mahiyetini yitirmiştir. Muhtelif devirlerde yapılan ekleme ve tefsirlerle Yahudi ha­ya­tının rehberi olan Tevrat'ta 'haham' sınıfının dokunulmaz­lığı ve her türlü kararın ve hakkın hahamlar tarafından verilebileceği, haham'a karşı gelmenin cezasının ölüm ol­du­ğu ilan edilerek nesiller boyunca bütün Yahudilere mu­harref Tevrat ve Talmut'taki çarpık fikirler öğ­re­tilmiştir. (Ha­şa) Al­lah(c.c.) tarafından emredildiği iddia edilen, bü­tün Yahu­di­leri hahamların yönetimine itirazsız uymaya mec­bur e­den muharref Tevrat ayetleri şunlardır:

Tesniye , 21/5 : "Levi oğulları, kahinler yaklaşacaklar; çün­kü Allah'ın Rab, kendisine hizmet etmek için ve Rabbin ismiyle mü­barek kılmak için onları seçti; ve her davada ve her döğüşte on­ların sözüne göre olacaktır."

Hahama Küstah Davranan Öldürülecek:

Tesniye , 17/12 : "Ve her kim, Allah'ın Rabbe hizmet etmek üzere orada duran kâhini yahut hâkimi dinlemiye­rek küstahlıkla davranırsa, o adam ölecektir..."

Tesniye , 17/18 : "Ona emrettiğin herşeyde kim senin emrine is­yan eder ve senin sözlerini dinlemezse öldürülecektir."

***

Tesniye, 18/3, 4, 5 : "Ve kavmdan gerek sığır, gerek ko­yun kur­ban edenlerden, kahinlerin hakkı şu olacaktır: 'kâhine kol ve iki çene ve işkembe verilecektir. Kendi buğdayının, yeni şarabının ve zeytin yağının turfandasını ve koyunlarının yapağısının ilkini ona vereceksin. Çünkü kendisi ve oğulları daima Rabbin ismiyle hizmet etmek üzere dur­sunlar diye Allah'ın Rab bütün sıptlarından onu seçti."

Sayılar, 5/8-10 : "Kefaret koçundan ayrıca Rabbe ödenen suç karşılığında hahamın olacak. Ve İsrailoğullarının ka­­hine(ha­ha­ma) takdim ettikleri bütün mukaddes şeylerin her kaldırma tak­di­mesi hahamın olacaktır. Ve herkesin tak­dis ettiği şeyler hahamın olacaktır."

Samuel, 2/13-16 : "Ve hahamların kavmle olan adetì şu idi: Bir kimse kurban arzettigi zaman, et haşlanırken ha­ha­mın hiz­metçisi üç dişli çatalla gelirdi; ve leğene, yahut lengere, yahut ka­zana, yahut tencereye daldırırdı; çatalın çıkardığı herşeyi haham onunla alırdı. Oraya gelen bütün İsraillilere Şilo'da böyle yapar­lardı. İç yağını yakmazdan ev­velde hahamın hizmetçisi gelirdi ve kurban eden adama derdi: Kahine kızartmalık et ver; çünkü sen­den haşlanmış et değil ancak çiğ alacaktır. Ve ona dedi: 'Şimdi ba­na vereceksin; ve eğer vermezsen zorla alırım." 

Kabbala'dan Alintilarda Haham

"Hahamların sözlerini hor görenler ölüme müstahaktırlar."

"Hahamların sözlerini peygamberlerinkinden üstün tutmak ge­rekir."

"Hahamlarin sözleri 'canlı Tanrı'nın sözleridir."

"Dünya yüzünde Hahamların verdigi her karar, Allah için bir kanundur."

" Haham Jochanan diyor ki: Hahamların hepsi de Allah olacak ve onlara Jehova denecektir."

" Haham Abbuhu diyor ki: Hahamlar, Allah'ın hükümdarlığına sahiptirler: Allah, onların isteklerini yerine getirmeye mec­burdur. "

" Sihirbazlık, Efendimiz Tanrı'yı gölgeleyebilecek kadar tehlikelidìr. Bununla beraber haham Chanina bundan hiç çekinmedi. Ve bunun içindir ki o, Allah'tan çok daha büyüktür."

Kabbala 'dan alınmış bu kısımlarda, hahamların ne de­re­ce yüceltildiği ve Yahudi Halkı üzerinde nasıl otorite kurdukları görülmektedir.
 
alt_banner