ust_banner

sol_blok

ANA SAYFA
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
MİFTAHU'L-CENNEH
(Cennetin Anahtarı)
<< Tamamını Oku >>
 
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz." (Âl-i İmran S., 64)

BABİL TALMUTU

Bu Talmut'un vücuda gelmesinde başlıca etken, Amil Ab­­ba Acerha denilen şahıs olmuştur. Bu kitabın dikkat çe­ki­ci tarafı cümleler arasına sıkıştırılan birçok noktalar ve vir­güllerdir ki, Talmut'u tetkik eden insanların zihinlerini altüst eder. Bütün sırlar bu noktalar ve virgüllerde gizlidir. Bu eserleri tetkik eden gayr-i Yahudi ilim adamları, kitapta kasten yapılan imlâ ve cümle hatalarının birkaç türlü mâna ifa­de ettiğini ve bir maksat takip ettiğini keşfetmişlerdir.

" Çalışma, araştırma " anlamlarına gelen Talmut 'un içer­diği konular, tarih, bakımından, M.Ö. İİİ. yy.'dan başlayıp M.S. V. yy.'a kadar sürer. Bundan sonra Talmut'a bir ek­leme, bir açıklama yapılmamıştır. Talmut, İbrani dilinde "t ö­re, türe " anlamına gelen " tora " ("Tevrat" sözünün kökü de budur) de­ğişmez bir yasa olarak kalmıştır.

Talmut iki ana bölümden oluşur. Biri, Rabbi Yuda elinden çıkan " Mişna ", öteki de " Gamera " (araştırma) adını ta­şır.

Talmut Öğretilerinden Bazıları

Yoreh deah 232 -14 Hagag : "Para işlerinde 'Yalan yere ye­min' etmeye müsade edilmiştir."

Hoem hamispat 156-5 Hagag : "Yahudi olmayanın malı, mül­kü sahipsiz sayılır. Ona herkesten önce el koyan Ya­hudi, sahi­bi olur."

Hosem Hamispat 183-7 Hagag : "Bir Yahudi, bir Yahudi olmayanla bir iş yaparsa ve bir başka Yahudi, Yahudi olmayani al­datmak, ölçüyü bozmak, malın ağırlığını veya sayısını azaltmak hususlarında yardım ederse, ikinci Yahudinin birinciye para kar­şılığında veya parasız yardım ettiği nazarı itibara alınmadan, elde edilen karı iki Yahudi aralarında paylaşacaklardır."

Hosem Hamispat 266-1 : "Yahudi olmayan birinin kaybettiği şeyi bulan bir Yahudi ise onu almaya haklıdır."

Hosem Hamispat 283 : "Bir Yahudi, Yahudi olmayan birisine borçlu ise ve mal sahibi ölmüşse ve borçtan hiçbir Yahudinin bilgisi yoksa; o zaman Yahudi, ölen mal sahibi­nin varislerine bir­şey ödemeğe mecbur değildir."

Hosem Hamispat 348-2 : "Yahudi olmayan birisinin ha­ta­sından yararlanmak, Yahudiye caizdir. Mesela hesapta bir ha­ta yapılmışsa veya onun unuttuğu bir ikrazın(borcun) geri verilmesi söz konusu ise, Yahudi bunun farkına varmadığı cihetle ‘adına' karşı saygısız davranmış sayılmaz."

Hosem Hamispat 369 : "Yahudi, hiçbir Yahudi gümrük mültezimini asla aldatmamalıdır. Ama Yahudi olmayan bir gümrük mültezimini ve hatta bir kralı bile aldatabilir. Memlekette cari olan kanunlar bunu yasaklamış olsa bile!

Bir Yahudi gümrük memuru ve bir Yahudi gümrük borç­lusu, sebep olacakları ziyanın Yahudi olmayan devlet veznesine yatırılması gibi bir tehlikenin mevcut olmadığı hal­lerde, Yahudi ol­ma­yan memleket kanunlarını hiçe sayabi­lir."

" G ünah işlemeye müsaade vardır; yeter ki gizli olarak işlensin."

"Yahudi maksat ve gayeleri uğruna işlenen bütün günahlar, gizli olmak şartıyla mübahtır."

"Yahudi olmayanlara karşı daima riyakar bir güleryüz göste­riniz. Fakat onların, sulh yapılmaz birer düşman olduklarını asla u­nutmayınız."

"Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakı­lır. Yahu­di­ler­den gerisi sadace birer hayvandır."

"Allah, dünyanın bütün servetini yalnız Yahudilere tahsis etmiştir. Bütün dünya serveti onlarındır."

"'Birşey çalmayınız, hırsızlık etmeyiniz', hakkındaki emir sa­dece Yahudilere karşıdır. Diğer milletlerin can ve malları he­lâl­dir."

"Yahudi şeriati, erkeklere zinayı haram kılmıştır. Fakat bu yalnız Yahudi kadınları içindir. Yahudi olmayanların ır­zı, na­mu­su helaldir."

"Siz, Yahudi olmayanlardan birini öldürmek suçu ile mah­kemelerde bunu yeminle açıkça inkar edebilirsiniz. Çünkü öldü­rü­len bir hayvandır."

"İnsan, Allah korkusunda hilebazca hareket etmelidir."

"Her hususta aldatmaya cevaz vardır. Fakat, hilenin an­laşılmaması için ustaca hareket etmek de şarttır. Bilhassa insan borçlu olunca onu ödemek için hile yapabilir.”

"Bir Yahudi, hırsızlık mevzubahis olunca, yalan yere yemin ede­bilir. Bir vücud cezası mevzuu bahis olunca da yalan yere ye­min etmesine cevaz vardır, ki bunu Allah adını söyleyerek yapabi­lir."

"Yahudi, kendinden olmayanın malını çalmak ve işini elinden almakla iyi bir şey yapmış sayılır."

"Bayram günlerinde Yahudi yiyeceğini hazırlarken, çorbasına köpeğin yiyebileceği birşeyi katabilir. Ama Hıristiyanın yiyebileceği birşeyi katması menedilmiştir."

"Bayramda Yahudi olmayan birine hediye vermek yasaktır. Yal­nız, Yahudi olmayan; Allah'a inanmadığı veya serbest dú­şün­celi olduğu takdirde iş değişir.

Bununla beraber, Yahudi olmayan birine sadaka veri­lebilir ve has­taları ziyaret edilebilir. Bu da sadece, onların Yahudileri, ken­di­­lerinin iyi dostu sanmaları gerektiği zaman yapılır."

"Bir insana, Yahudi olmayan bir insana, ancak ona dost görünmek ve çatışmalardan kaçınmak için selam verilir."

“Yahudi olmayana hoş görünmek gerektiği zaman, Yahudi mürai olmalıdır ve ona 'seni seviyorum' demesi, kendisine ancak şeref verir."

"Talmut okuyan aldatıcı olur."

"Abira'nın oğlu Haham Eliezer diyor ki: 'Bu dünyada bütün musibetler Yahudilerden gelir'."

"Baraton'da deniliyor ki: 'Yahudi olmayanların tohumu hay­van tohumudur. Yahudi olmayanların çocukları, Yahudi asıllı ap­tallardan daha kötüdür. Yahudi olmayanların arasındaki ev­len­meler, damızlık aygırlarla kisrakların çiftlesmesinden farksızdır."

"Yahudi olmayannın mülkiyeti, terkedilmiş bir nesneye benzer: Onun asıl sahibi, ilk el koyacak olan Yahudidir."

"Yahudi olmayanın kanını akıtmak, Allah'a kurban sunmaktır."

"Bir Yahudi, sulh halinde bulunduğu bir Yahudi olmayanı bizzat öldürmek zorunda değildir. Bununla beraber, Yahudi ol­mayan birini ölümden kurtarması yasaktır. Yahudi olmayan suya düşmüş ve kurtarılması için bütün servetini de teklif etmiş olsa, şiddetli yasak değişmez.. Parası ile de olsa. bir Yahudi doktor, bir Hıristiyanı iyileştirmez. Fakat, böyle bir şeyin anlaşılıp kine sebep olabilmesi ihtimali belirince mesele değişir. Yahudilere karşı kin uyandırmanın önüne geçilmelidir."

"Bir Yahudi doktorun, bir ilâcın iyileştirici veya öldürücü ol­duğunu anlamak için Yahudi olmayan biri üzerinde deneme yap­masına cevaz vardır. Bu gibi bir halde bir Yahudi çıkıp da ilaçtan ölen Yahudi olmayanı kurtarmak istediği taktirde, bir Ya­hudinin onu öldürmesine cevaz vardır. Çünkü ilaç denenmesinden ölmek üzere olan Yahudi olmayanı kurtarmak yasak edil­miştir."

"Haham Maimonides, şöyle diyor: İsrail'deki hainleri, İsa ve ona inanan gibilerini öldürüp çukurlara atmak doğru şeydir."

"Mesih'in gelişinden önce Hıristiyan dinsizliği bütün dün­ya­ya yayılacak ve böylece insanlar köpekten farksız halde düşeceklerdir."

Mesih'in zuhur edeceği zamana dair -Talmut'taki- kehanetler:

"Bu Mesih, Yahudi olmayanları harb arabasının tekerlekleri altında çiğneyecektir. Büyük bir harb olacak ve bunda insanların üçte ikisi ölecektir. G alip Yahudiler, yedi yıl boyunca mağlupların silahlarını yakacaklardır. Mağluplar, Yahudilere boyun eğip on­lara büyük hediye vereceklerdir. Fakat Kral Mesih, Hıristiyanları kabul etmeyecek ve onlar tamamiyle ortadan kalkacaklardır. Bü­tün milletlerin hazineleri Yahudilerin ellerine geçecek. Böylece zen­ginlikleri ölçüsüz bir hale gelecektir.”

"Haham Bathan diyor ki: 'Başı rahat olmak için yalan söylemek en iyi iştir. Yusuf'un kardeşleri yalan söyledi. Peygamber Sa­muel yalan söyledi; evet Allah da, o da bizzat yalan söyledi."

"Yahudiler, Talmut'un emirlerine harfi harfine uydukları taktirde, Yahudi olmayan işçi olmak zorunda kalırlar ve birbirlerini yerler."

"Haham Eliezer diyor ki: 'Ziraatten daha sefil bir iş yoktur.' Haham ilave ediyor: “Bir Yahudinin ticaret yapmak için yüz lirası varsa, her gün et yiyip şarap içebilir; sarayda oturabilir. A­ma ziraate bin lira da koysa, sebze yiyecek, bir kulübede oturacak ve toprak üstünde uyuyacaktır."

"Dünya alışverişsiz olamaz; Yahudisiz olamaz; hele Yahu­di­siz devam edemez."

"Yahudiler Filistin'e geldikleri zaman Efendimiz Allah, düşmanlarını korkutmak için bir vasıta bahşetti: Daya­nılmayacak ka­dar pis kokuyorlardı."

"Yahudiler, ya üzerlerine basılıp yürünecek kadar küçük, ya­hut yıldızlara değecek kadar büyüktürler. Orta büyüklük yoktur."

"Prensiplerimizi, kaidelerimizi bizden olmayan birine haber vermek; bütün Yahudileri katledilmeleri için ihbar etmekle müsavidir. Bizden olmayanlar, kendi haklarında yapılmasını öğretti­gimiz şeyleri haber alınca, bizi sürmekten geri kalmayacaklardır."

Bu kaideler; iki bin yıl boyunca, bir hahamlar kalabalığı tarafından Yahudilerin eğitilmesinde kullanılmıştır. Yahudi olmayanlar için inanılması bile güç olan Talmut 'un bu içe­ri­ğinin doğruluğunu, bugünkü İsrail 'in devlet politikaları ve Yahudi olmayanlara uyguladığı zulüm, yeteri kadar doğ­ru­­lamaktadır.
 
alt_banner