ust_banner

sol_blok

Ana sayfa
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz."

(Âl-i İmran S., 64)

YENİ AHİT İLE ESKİ AHİT ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Hıristiyanların itibar ettikleri ve Yeni Ahit ile aynı kitap içinde(Kitab-ı Mukaddes'te) birlikte okudukları ve iman et­tikleri Eski Ahit(Tevrat) ile bazı İncil ifadelerinin çelişik ol­ması dikkat çekicidir. İşte size birkaç örnek:

( Eski Ahit) Sayylar, 25/1, 9 : “Ve İsrail, Şittimde oturdu ve kavm Mo­ab kızları ile zina etmeğe başladı. / (Bu yüzden) vebada ö­lenler, yirmi dört bin kişiydi.”

(Yeni Ahit) 1Korintoslulara, 10/1-8 : “Kardeşler, ataları­mı­zın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geç­tiğini bilme­ni­zi istiyorum. / Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bu­lut­ta ve deniz­de vaftiz edildi. / Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. / Hepsi aynı ruh­­sal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Me­sih'ti. / Ne var ki, Tanrı onların çoğundan hoş­nut değildi; ni­tekim cesetleri çöle serildi. / Bu olaylar, onlar gibi kötü şeyler arzu et­mememiz için bize ders olsun diye oldu. / On­lar­dan bazıları gibi, pu­ta tapanlar olmayın. Nitekim şöyle yazıl­mış­tır: ‘Halk yiyip içme­ye oturdu, sonra kalkıp çılgınca eğlendi. / Cin­sel ahlaksızlığa düş­me­yelim. Onlardan bazıları böyle yaptı ve yir­mi üç bini bir günde yere serildi.”

Zina yüzünden kaç kişi öldü? Yirmi dört bin mi; yirmi üç bin mi? Tevrat mı yanlış söylüyor; İncil mi?..

( Eski Ahit) Tekvin, 46/27 : ?Ve kendisine Mysyr?da do?an Yusuf?un o?ullary iki candyr; Yakub?un evinin Mysyr?a gelen bütün canlary yetmiº idi.?

(Yeni Ahit) Elçilerin İşleri, 7/13, 14 : “Mısır'a ikinci gelişlerinde ise Yusuf, kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yu­suf'un ailesini tanımış oldu. / Yusuf haber yollayıp babası Ya­kup'­u ve tüm akrabalarını, toplam yetmiş beş kişiyi çağırttı.” 

Hangisi doğru; yetmiş mi, yetmiş beş mi? Tevrat'ın dedi­ğine mi inanalım, İncile mi?..

(Eski Ahit) Hezekiel, 18 / 20 : ?Ölecek olan, günah iºle­yen kiºidir. O?ul, babasynyn suçundan sorumlu tutulamaz; baba da, o?lunun suçundan sorumlu tutulamaz. Do?ru kiºi, do?rulu?unun; kötü kiºi, kötülü?ünün karºyly?yny alacaktyr.?

(Yeni Ahit) Yuhanna, 3/16; Romalılar, 5/8 : "Zira Al­lah, dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Ta ki, ona iman e­den her adam helak olmasın; ancak ebedi hayatı bulsun."

Eski Ahit'e göre; kimse, başkasının günahını yüklenemezken Yeni Ahit'e göre ise; İsa, insanların günahını yüklenerek çarmıhta can vermiştir. Hangisi doğru?..(Elbette Kur'an'ın da buyurduğu gibi; “Hiçbir günahkar, başkasının günahını çekmez.” / el-Fâtır, 18; el-İsra, 15 )

Kutsal bir kitap, -eğer tahrif edilmemişse- çelişki taşımamalıdır. Öyle değil mi?

***

Bütün bu çelişki, farklılık ve değişiklikler; İncil'in orijinal/bozulmamış metinlerinin mevcut olmamasından kaynaklanmaktadır. İncil'in asıl metni mevcut olsaydı, farklı ve çelişkili bir durumla karşılaşmayacaktık. Zamanla ortaya çı­kan sapmaları, orijinal metine göre düzeltme şansımız ma­alesef mevcut değildir. Durum böyle olunca; eleştirileri ortadan kaldırmak niyetiyle zaten asliyetini kaybetmiş me­tinler üzerinde -farkettirmeden- sürekli düzeltmeler(!) ya­pılmaktadır. Bu yersiz gayretler ise, 'kaş yaparken göz çı­kartma' misali, Kutsal Kitab'ı; aklı başında herhangi bir be­şerin dahi kaleme alması mümkün görünmeyen bir dereke­ye indiriyor!..
 
alt_banner