ust_banner

sol_blok

Ana sayfa
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz."

(Âl-i İmran S., 64)

ÇELİŞKİLER KUMKUMASİ
YA DA
DÜNYANİN EN TUTARSİZ KİTABİ BUGÜNKÜ İNCİLLER Mİ?..

Bu arada; araştırmalarımı genişletme ve kitaplaştırma ça­lışmalarım devam ederken, web sitem ( www.hakikat.net ) aracılığı ile çok uzak diyarlardan bana ulaşıp katkıda bu­lunmak isteyenlerden birisi de Kemal Bilir oldu. Bilir, gönderdiği e-postasında şöyle diyor:

"Amerika'da yaşıyorum. Burada Hıristiyanlar arasında benim de İncil bilgim arttı(!) Merak edip böyle bir çalışmaya girdim. Bu sıralarda, Kuran'da olduğu iddia edilen çelişkilere cevaplar ü­ze­rinde çalışmaktayım. Benim şimdilik web sayfası açma im­kanım olmadığı için sizin gibi değerli kimselere, eğer yardımcı olabi­lirsem, sevinirim. Bilgisayar Mühendisliğini yeni bitirdim." (02 Aralık 2001)

Sayın Bilir'in, İncillerdeki çelişkilerle ilgili -çok önemli bul­­duğum- derleme çalışmasının e-postama ulaşan bir bö­lü­münü, bu husustaki delilleri zenginleştirmek maksadıyla buraya aktarmayı faydalı buldum:

İsa'nın üvey babasının babası kim? 

a) Heli (Luka, 3/23 )

b) Yakup (Matta, 1/16)

İsa'nın adı ne idi? 

a) İsa (Matta, 1/ 21; Luka, 1/30-31)

b) İmmanuel (Matta, 1/21, 23)

İmmanuel ismi de nereden çıktı? Melek, bir önceki a­yet­te adını İsa koyacaksın dememiş miydi? İsa hiçbir za­man, annesi tarafından bile bu adla anılmamıştır. Bir tek Matta bun­dan bahsetmektedir. Yani, Matta'nın Tevrat'ı okuyup (İşa­ya, 7/14) , gelecek peygambere ait bir ayeti, kendine göre yorumlamasıdır.

Matta ve Luka, Hz.İsa'nın şeceresi hakkında çelişkili bilgilerle doludur:

Matta 'ya göre: Hetsron, Ram 'ın babasıdır. (1/3)

Luka 'ya göre: Hetsron, Arni 'nin babasıdır. (3/33) [Bkz: Ki­­ta­b-ı Mukaddes, Kur'an ve Bilim, s.133-136'daki soy kü­tü­ğü. Yeni baskı İncil­ler­de bu soy kütüğü eskisinden farklı ola­rak/düzeltilerek verilmeye çalışılmış ve Ram yerine, ay­nı manayı çağrıştıran Aram kelimesi yazılmıştır. Bu tür dü­zelt­me­lere sürekli şahit olmaktayız. Bu husus, ileride başka örneklerle de ispatla­nacaktır.]

Matta 'ya göre: Hz.İsa, Davud oğlu Süleyman soyundan gel­miştir. (1/6)

Luka 'ya göre: Hz.İsa, Davud oğlu Natan soyundan gel­miş­tir. (3/31)

Luka 'da; Hz.İsa ile Hz.İbrahim arasında elli beş isim var­dır ve Ram 'ın adı geçmez.

Matta 'da; Hz.İsa ile Hz.İbrahim arasında kırk iki isim var­dır ve Arni adı geçmez.

Bu çelişkileri gören ve araştırmasında zikreden Prof.Dr. Maurice Bucaille , haklı olarak şöyle demektedir:

“Şahsen ben, Hz.İsa'nın, cüzzamlıları iyileştirdiğine seve se­ve i­na­nırım; fakat Luka İncili'nin bize söylediği (Luka: 3/23-28) gibi; ilk insanla Hz.İbrahim arasında sadece yirmi ne­silin­ olduğunu söy­leyen bir metnin, sahih ve Allah tarafından vahyedilmiş oldu­ğu­na inanamam.” (Ki­­ta­b-ı Mukaddes, Kur'an ve Bilim, s.128)

İsa nerede doğdu? 

a) Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında, kendi ev­le­rin­de (Matta, 2/1,11)

b) Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında, bir yerde (Lu­ka, 2/4, 7)

İsa ne zaman doğdu? 

a) Hirodes zamanında (Matta, 2/1)

b) Kirinius'un Suriye valiliği zamanında (Luka, 2/2)

Tarihcilere göre Hirodes, M.Ö. 4, Mart ayında öl­müş­tür ve nufus sayımı M.S. 6-7 gibi yapılmıştır. Arada 10 yıllık bir za­man vardır.

İsa eğer Hirodes zamanında doğmuşsa, o zaman İsa Beyt­le­hem'e nufus sayımı için,10 yaşlarında iken gelmiş o­lu­yor. Bu da İsa'nın doğum yerini Celile Nasıra yapar. (Bu du­ruma göre; Luka, 2/1-20 yanlış oluyor.)

Eğer Kirinius zamanında doğmuşsa o zaman Hirodes za­ma­nı ile ilgili anlatılan ayetlerin hiçbiri doğru olmuyor. (Bu duruma göre; Matta 2. Bölüm tamamen yanlış oluyor.)

İsa doğduktan sonra nereye gittiler?

a) Mısır'a kaçtılar ve Hirodes'in ölümüne dek orada kal­dı­lar. (Matta, 2/13-15)

b) Galile'ye, kendi kentleri olan Nasıra'ya döndüler. Hiç Mısır'a gitmediler. (Luka, 2/39-40)

Eğer Mısır'a hiç gitmedilerse, o zaman Tevrat'ta bah­se­di­len bebekleri öldürme ile ilgili Mesih'e ait olay olmamış oluyor/Tevrat'taki İşaya 49:2, Yeremya 31:15 a­yet­leri ve Mı­sır'­dan geri gelme ayeti de doğrulanmış olmu­yor. (Hoşea, 11/1)

Yahya Peygamber, İsa'yı vaftiz etmeden önce tanımış mıdır, tanımamış mıdır? 

a) Evet, tanımıştır ve O'nu vaftiz etmek istememiştir. (Mat­ta, 3/13-15)

b) Hayır, hiç tanımamıştır. (Matta, 11/2-3; Luka, 7/18-20; Yu­han­na, 1/29-34)

Eğer Yahya, İsa'yı hemen tanımış ise Matta, 3/13-15; Mat­ta, 11/2-3; Yuhanna, 1/33-34, Luka, 7/18-20 olayları hiç olmamıştır.

Eğer Yahya'nın, İsa'yı vaftizden önce tanımadığını ka-­bul edersek, Yahya Peygamber, İsa'yı vaftiz ettikten

sonra ta­nı­mış mıdır? 

a) Evet. Vaftiz ettikten sonra tanımıştır. (Yuhanna, 1/29- 34)

b) Hayır hiç tanımamıştır. Sonra öğrencilerini İsa'ya gönderip kim olduğunu sormuştur. (Matta, 11/2-3; Luka, 7/18-20)

Eğer Yahya, İsa'yı aslında hiç tanımadı ise Matta, 3/13-17; Yuhanna, 1/19-42 olayları da hiç olmamış demektir.

Yahya, İsa'yı niçin vaftiz etti?

a) İsa günahlı olduğunu düşündü. (Markos, 10/17-18; Luka, 18/18-19)

b) Baba Tanrı, o sırada İsa'dan hoşnut değildi. Ancak vaf­tiz olduktan sonra Baba Tanrı ondan hoşnut olduğunu söyledi. (Matta, 3/15-17; Markos, 1/9-11; Luka, 3/ 21-22)

İsa vaftiz olduktan sonra, Tanrı onu affedip kutsadı mı? 

a) Hayır. Daha ondan emin olamadı; 'vaftiz olur olmaz', onu Ruh'la birlikte çöle gönderdi ve gerçekten Tanrı'ya mı Şeytan'a mı tapacak diye onu '40 gün' sınadı. (Matta, 4/1-11; Mar­kos 1:12-13)

b) Evet. Hatta ilk mucizesini, yani suyu şaraba çevirme gibi çok önemli bir mucizesini yaptırmak için 'vaftizden 3 gün sonra' onu bir düğüne gönderip, ödüllendirdi. (Yu­han­na, 2/1-11)

İsa, vaftizinden hemen sonra nerede idi?

a) Çölde. Vaftiz olur olmaz, şeytanla birlikte 40 gün ge­çirmek üzere Ruh tarafından çöle götürüldü. (Matta, 4/1-11; Markos, 1/12-13; Luka, 4/1-2)

b) Ertesi gün, ortalarda geziyor, Yahya'nın öğrencileri de ona katılıyor. Bütün gün bereberler. (Yuhanna, 1/ 35-39)

3 gün sonra da bir düğüne gidip, suyu şaraba çeviriyor. (Yuhanna 2: 1-3)

Düğünden sonra da Kefernahum'a gidip orada birkaç gün kalıyorlar. (Yuhanna, 2/12)

Eğer ' a ' seçeneği doğru ise Yuhanna, 1/35-51; Yuhanna, 2/1-11 hiç olmamış oluyor.

Kime inanalım; İsa nerede idi?

(Aşağıdaki şahitlere göre siz karar verin)

a) Çölde olduğuna, Ruh ve Şeytan şahittir. (Matta 4:1-11, Markos 1: 12-13, Luka 4: 1-2)

b) Başka yerde olduğuna da Yahya, Yahya'nın iki öğrencisi, Simun, Filipus, Natanyel, İsa'nın annesi, düğüne ka­tı­lanlar, hizmetkârlar, düğünden sonra gittiği tapınakta kız­dığı satıcılar... (Yuhanna, 1. ve 2. Bablar)

Eğer ' a ' seçeneği doğru ise düğüne gittiği ve suyu şaraba çevirdiği hikayesi yalan oluyor. Eğer ' b ' doğru ise çölde o­lanlar yalan oluyor.

İsa'nın çöle gittiğini söyleyen olayı doğru kabul edersek; Şeytan, İsa'yı niçin denedi?

a) Şeytan, Tanrı tarafından gönderildi. İsa'ya, kaçmasın diye Ruh eşlik etti. Böylece yanılıp da İsa kendini Tanrı ilan etmesin diye sınamayı şart koştu. Çünkü Matta, 4/7'de İsa, bir tek Tanrı'nın sınanmayacağını söylemektedir. Tan­rı, İsa'­yı deneyerek ona kendisinin de diğer peygamberlerden fark­lı olmadığını göstermek istemiştir.

b) Tanrı, İsa'nın ağzından, 'Tanrın olan Rabbe tap. Yal­nız O'na kulluk et' sözünü işitmek istemiştir. (Matta, 4/10; Lu­ka, 4/8)

c) 'Tanrı Kral'ın sağ yanı boştu ve peygamberler arasında bir kavga vardı. Tanrı, onu kolay bir sınavdan geçirerek sağ yanına oturttu. (Markos, 14/62; İbranilere Mektup, 12/1-7)

Tanrı (ya da Tanrının oğlu ) sınanır mı?

a) Hayır. (Matta, 4/7; Luka, 4/12)

b) Evet. (Matta, 4/1-11; Luka, 4/1-13; İbranilere Mektup, 4/14-15)

İsa'nın sınavı (Matta, 4/1-11; Luka, 4/1-12 ) niye bu kadar kolaydı?

a) Tanrı iltimas geçti. Orada da babası olana torpil var. Zavallı Eyüp'ün sınavı bu kadar kolay olmamıştı. Tanrı ve Şeytan, adamı inim inim inletmişlerdi. Adam herşeyini kaybetti; ailesini, malını mülkünü, sağlığını...Bu zor sınavı geç­tiği halde Eyüp yine de Tanrı'nın sağ yanında oturmaya hak kazanamadı.

b) Tanrı, demek ki İsa'ya, Eyüp'e güvendiği kadar gü­ven­miyor. (Tevrat, Eyüp)

n Şeytan nasıl olur da Tanrı'yı, ya da Tanrı'nın Tanrısal

oğlunu sınava tabi tutmaya cesaret ediyor?

Ve özellikle Tanrı'ya, ya da Tanrısal varlığa;

'bana tap' deme cesaretini gös­teriyor?

Şeytan, Tanrı'dan daha mı güçlü? Şeytan'ı ya­ra­tan kim?

Çünkü İsa, sadece normal bir insan, sadece Hz.Adem gibi yaratılışı farklı (Matta 4: 9, Luka 4:7 ) ve kendisinin de normal bir kul olduğunu söylemek için Şeytan'a "'Tanrın olan Rab'­­be tap, yalnız O'na kulluk et' diye yazılmıştır'" demiştir. (Mat­­ta, 4/10; Luka, 4/8)

İsa, ilk havarilerini nasıl seçiyor?

a) Celile Gölü 'nün kıyısında gezerken Petrus (Simun) i­le kardeşi Andreya 'yı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atmaktaydı. İsa onlara, "Ardımdan gelin, sizleri insan tutan ba­lıkçılar yapacağım" dedi. Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler. Oradan daha ileri giden İsa, başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi'yle birlikte kayıkta ağlarını onarıyorlardı. İsa, onları çağırdı. Onlar da hemen kayığı ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. (Matta 4: 18-22, Markos 1: 16-20)

b) Ginesar Gölü 'nün kenarında İsa'nın etrafı halkla çev­rilmişti ve halka ders veriyordu. İsa, Petrus (Simun)'a ait ka­yıklardan birine oturup ders veriyor. Ders bitince Pet­rus'a; 'derine açılın, balık tutun' diyor. Onlar da bütün gün birşey tutamadıklarını söylüyorlar. Ama İsa, o kadar çok balık tu­tuyor ki, şaşırıyorlar. Petrus'un ortakları Yakup ve Yahya da çok balığı görüp şaşırıyor. Ve onlar İsa'yı takip ediyorlar. (Lu­ka, 5/1-11)

c) Yahya'nın iki öğrencisi, Yahya'nın onun hakkında söy­le­diklerini işitip İsa'nın peşine takılıyorlar. Bunlardan biri Simun(Petrus)'un kardeşi Andreya idi. Sonra Andreya, Pet­rus'u İsa'ya götürüyor. İsa Petrus'a 'Kefas' adını veriyor. (Yu­han­na, 1/35-50)

İsa, çok meşhur vaazını nerede verdi?

a) Dağa çıkıp verdi. (Matta, 5/1)

b) Düzlük bir yerde verdi. (Luka, 6/17-49)

İsa, yaptığı mucizelerin bilinmesini istiyor mu?

a) Hayır. (Matta, 8/4; Matta, 9/30; Markos, 1/44; Markos, 3/12; Mar­kos, 5/43; Luka, 5/14)

b) Evet. (Markos, 5/19; Luka, 8/38-39)

Yüzbaşı, İsa'ya, uşağını iyileştirmesi için kendisi mi, birileri aracılığı ile mi rica ediyor?

a) Kendisi, bizzat rica ediyor. (Matta, 8/5-6)

b) Yahudilerin bazı ihtiyarlarını gönderiyor. (Luka, 7/3)

İsa, Petrus'un kaynanasını nasıl iyileştirdi?

a) Kadının elini tuttu. (Matta, 8/15)

b) İsa, ateşi/ısıtmayı azarladı. (Luka, 4/39)

İsa'yı kaç cinli adam karşılıyor?

a) İki. (Matta, 8/28)

b) Bir. (Markos, 5/2; Luka, 8/27)

İsa'nın havarilerine kim katılıyor?Matta mı, Alfeus'un oğlu Levi mi?

(Alfeus'un oğlu Yakup değil miydi? / Luka, 6/13-16)

a) Matta. (Matta, 9/9)

b) Levi. (Markos, 2/14; Luka, 5/ 27)

Havra yöneticisi, İsa ile karşılaştığında, adamın kızı ölmüş müydü; yoksa can mı çekişiyordu?

a) Ölmüştü. (Matta, 9/18)

b) Henüz ölmemişti. (Markos, 5/22-23; Luka, 8/42)

İsa'nın 12 havarisi kimlerdir?

(Alfay oğlu vergi görevlisi Levi'ye ne oldu? Taddeus mu, Yahuda mı?)

a) 1-Petrus(Simun), 2-(Petrus'un kardeşi) Andreas, 3-Ya­kup ve 4-Yuhanna, 5-Filipus, 6-Bartolemeus, 7-Tomas, 8-(ver­gi görevlisi) Matta, 9-(Alfeus'un oğlu)Yakup ve 10-Tad­deus, 11-Yurtsever Simun ve 12-İsa'yı sonradan ele veren Ya­huda İskariyot. (Matta, 10/2-4)

b) 1-Petrus(Simun), 2-(Petrus'un kardeşi) Andreas, 3-Ya­kup, 4-Yuhanna, 5-Filipus, 6-Bartolemeus, 7-Tomas, 8-Mat­ta, 9-(Alfay oğlu)Yakup, 10-(Yakup oğlu) Yahuda, 11-Si­mun ve 12-Sonradan İsa'yı ele veren Yahuda İskariyot. (Lu­ka, 6/13-16)

c) 1-Petrus(Simun), 2-Andreas, 3-Yakup ve 4-Yuhanna, 5-Fi­­lipus, 6-Bartolemeus, 7-Tomas, 8-Matta, 9-Alfay oğlu Ya­kup, 10-Taddeus, 11-Yurtsever Simun ve 12-İsa'yı ele veren Ya­­huda İskariyot. (Markos, 3/19)

Havari Petrus, kimlere öğretecektir?

a) Sadece Yahudilere. İsa, Samiriyelilerin olduğu hiçbir kente uğramamalarını emrediyor. (Matta, 10/5-6)

b) Bütün uluslara. (Elçilerin İşleri, 15/7)

İsa, kimin önünde insanlar hakkında şahitlik edecek?

a) Tanrı Babanın önünde. (Matta, 10/32-33)

b) Tanrının melekleri önünde. (Luka, 12/8-9)

İsa, dünyaya barış için mi geldi, savaş için mi?

a) Savaş için. (Matta, 10/34)

b) Barış için. (Elçilerin İşleri, 10/36)

Yahya, İsa'nın Mesih olduğunu biliyor mu?

a)
Bilmiyor. (Matta, 11/2-3; Luka, 7/18-20)

b) Biliyor. (Matta, 3/13-15; Yuhanna, 1/29-34)

Yahya, yemek yer miydi?

a) Yemezdi: “Çünkü Yahya, yemeyerek ve içmeyerek geldi; on­da cin var diyorlar.”( Matta, 11/18)

b) Yerdi: “...çekirge ve yaban balı yerdi.” (Markos, 1/6)

İncil'e göre alkollü içki içmek normal mi?

a) Evet. (Matta, 11/18- 19; Luka, 7/ 33-34)

b) Hayır. (Luka, 1/15)

İsa'nın öğrencileri, kayıkla nereye gidiyorlar?

a) Beytsayda'ya. (Markos, 6/45)

b) Cenesaret'e. (Markos, 6/53)

c) Kefernahum'a. (Yuhanna, 6/17)

İsa, su üzerinde ne zaman yürüdü? İsa ve öğrencileri, gidecekleri yere ne zaman vardılar?

a) Sabaha karşı. (Matta, 14/25; Markos, 6/47-48)

b) Ortalık kararınca. (Yuhanna, 6/17-21)

İsa neden, yemek yemeden önce öğrencilerinin ellerini yıkamasını istemiyor? (Matta, 15/1-20)

a) Çünkü, pislik dışta değil, içte olur. (Bir insanın dışı istediği kadar pis olabilir...)

b) İsa, illa Yahudilerin yaptığını yapmayacak; Yahudiler doğruyu da yapsa.

c) İsa, -o zaman mikroplar keşfedilmedigi için- mikrop ne­­­dir bilmiyordu. O yüzden, el yıkamanın yararını bilmi­yo­r­du.

İsa'ya yalvaran kadın nereli?

a) Kenanlı. (Matta, 15/22)

b) Suriye-Fenike'li. (Markos, 7/26)

İsa, kadına niçin yardım etmek istemedi ve neden da­ha sonra yardım etti?

a) İsa, sadece Yahudilere yardım için geldiğini söylüyor.. / İsa'nın dini sadece Yahudiler için, baska milletler için de­ğil. (Matta, 15/24)

b) İsa, kadına Yahudi olmadığı için bir 'köpek' kadar de­­ğeri olduğunu hatırlatıyor ve kadın bunu kabul edip ken­­di yerini bilince, ona yardım etmeye razı oluyor. (Matta, 15/26-28)

İsa, 4 bin kişiyi doyurduktan sonra nereye giti?

a) Magadan sınırlarına. (Matta, 15/39)

b) Dalmanuta taraflarına. (Markos, 8/10)

Petrus'un söylediklerine inanalım mı, inanmayalım mı?

a) İnanalım. (Matta, 16/17-19)

b) İnanmayalım. (Matta, 16/23; Markos, 8/33)

İsa, ölüp dirileceğini bildirdikten kaç gün sonra Musa ve İlyas ile buluşmaya gidiyor?

a) 6 gün sonra. (Matta, 17/1; Markos, 9/2)

b) 8 gün sonra. (Luka, 9/28)

İsa'nın yanına gelip kendisinden bir şey dileyen kimdir?

a) Zebedi oğullarının annesi. (Matta 20: 20)

b) Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. (Markos, 10/35)

İsa, kaç tane kör adamı iyileştiriyor?

a) İki. (Matta, 20/30-34)

b) Bir. (Markos, 10/46; Luka, 18/35)

İsa, bu kör adamları iyileştirmeden önce Eriha'ya giri­yor muydu; ayrılıyor muydu? 

a) Ayrılıyordu. (Matta, 20/29-34; Markos, 10/46-52)

b) Daha yeni yaklaşıyorlardı. (Luka, 18/35-43)

İsa, kaç eşşekle Kudüs'e girdi

a) Bir eşşek ve bir sıpa. (Matta, 21/1-2)

b) Bir sıpa. (Markos, 11/1-2; Luka, 19/30; Yuhanna, 12/14-15)

Bu hatanın, Tevrat'da bahsedilen Zekarya 9:9 ayetinin Mat­ta tarafından yanlış çevrilmesinden dolayı olduğu savunulmaktadır. Matta ' hatta ' kelimesini ' ve ' kelimesi zannetmiştir.

Adamın biri, kaç köleye(hizmetçiye) para vermiş?

a) 3 köleye. (Matta, 25/15-18)

b) 10 köleye. (Luka, 19/13)

Hizmetçilerin hepsine kaç para vermiş ?

a) Birine 5, birine 2, birine 1 talant vermiş. (Matta, 25/15)

b) 10 köle için toplam 10 mina. (Luka, 19/13)

Yahuda'ya, ihaneti karşılığında kaç para ödenmiş?

a) 30 gümüş. (Matta, 26/14-15)

b) O zamanki para birimi Gümüş müydü, Dinar mı? (Mat­­­ta, 22/19; Markos, 12/15; Luka, 20/23-24)

Yukarıdaki para biriminin gümüş olarak değiştiril­me­si­nin nedeni de, yine Eski Ahit'te bahsedilen alametlerin ger­çekleşmesi içindir; yani kitabına(Eski Ahit'e) uydurmak i­çin. (Zekarya, 11/12-13)

İsa, son akşam yemeğini ne zaman yedi? 

a) Fisih Bayramının ilk günü. (Matta, 26/17)

b) Fisih Bayramından önce. (Yuhanna, 13/1-2)

n İsa, Yahuda'nın kendisine ihanet edeceğini ne zaman bildiriyor?

a) Fisih Bayramının ilk günü. (Matta, 26/17, 21)

b) Fisih Bayramından önce. (Yuhanna, 13/1)

İsa'nın son yemeği Fisih Yemeği mi, değil mi?

a) Fisih Yemeği. (Matta, 26/17)

b) Değil; normal bir akşam yemeği. (Yuhanna, 13/1)

İsa ne zaman tutuklanıyor?

a) Fisih yemeğini yedikten sonra, yani bayramın ilk gü­nü. (Matta, 26/17)

b) Fisih yemeğinden önce, yani bayram arefesinde. (Yu­han­­na, 13/1)

Yahuda, İsa'yı ele vermek için ne yapıyor? 

a) Önceden sözleştikleri gibi İsa'yı öpüyor. Böylece o­nun İsa olduğunu anlıyorlar. (Matta, 26/48-49)

b) Yahuda, silahlı insanlarla birlikte geliyor. İsa, onları gö­rünce kimi aradıklarını soruyor ve aradıklarının kendisi olduğunu söylüyor. (Yuhanna, 18/3-9)

İsa, kendini ele verecek Yahuda'yı nasıl bildirdi?

a) "Elini benimle birlikte sahana batırandır," dedi. (Mat­ta, 26/23)

b) "Lokmayı yemeğe banıp kime verirsem odur," diye cevap ver­di. Sonra lokmayı banıp Simun İskariyot'un oğlu Yahu­da'­­ya verdi. (Yuhanna, 13/26)

İsa tutuklanınca nereye götürüldü?

a) Başkâhin Kayafa'ya. (Matta, 26/57)

b) Önce Kayafa'nın kayınbabası Hanna'ya götürdüler. Son­ra Ka­yafa'ya. (Yuhanna, 18/13,24)

Din bilginleri ile ihtiyarlar ne zaman toplandı?

a) İsa, Kayafa'nın yanına götürülmeden önce. (Matta, 26/57)

b) İsa, Kayafa'nın yanına götürüldükten sonra. (Markos, 14/53)

c) Kayafa'nın yanına götürüldüğünün ertesi günü. (Luka, 22/54,66)

Başkahinlerin soruşturma ve ölüm cezası verme yetkileri var mı? 

a) Evet. (Matta, 26/59, 66; Markos, 14/64)

b) Hayır. (Yuhanna, 18/31)

Pilatus bile, onların kendilerinin yargılayabileceğini söy­lü­yor ama onlar kabul etmek istemiyorlar. Çünkü onların kanununa göre, İsa'yı taşlayarak öldürmeleri gerekir. Ve o zaman Mesih'in Haç'ta can vereceğini söyleyen Eski Ahit ayeti (Mezmurlar, 22/14-16) doğru olmazdı. Onlar bu ayeti ger­çekleştirmek istediler. (Yuhanna, 18/32)

İsa, ne zaman çarmıha geriliyor?

a) Fisih Bayramının ikinci günü. (Matta, 26/17; Matta 27/1)

b) Fisih Bayramının ilk günü. (Yuhanna, 18/28; Yuhanna, 13/1)

c) Fisih Bayramı öncesi/arefesi. (Yuhanna, 19/14)

İsa saat kaçta çarmıha geriliyor? 

a) Üçüncü saat. (Markos, 15/25)

b) Saat 6 sularında. (Yuhanna, 19/14)

İsa'yı ele veren Yahuda'nın ölümü nasıl olmuştur?

a) Kendini asarak, intihar etmiştir. (Matta, 27/5)

b) Vucudu kendiliğinden patlamış, içi dışına çıkmıştır. (El­çilerin İşleri, 1/18,19)

Yahuda parayı alınca ne yaptı?

a) Paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı; gi­dip kendini astı. (Matta, 27/5)

b) Bir tarla satın aldı. (Elçilerin İşleri, 1/18)

Tarlayı kim satın aldı?

a) Başkahinler. (Matta, 27/6-7)

b) Yahuda. (Elçilerin İşleri, 1/18)

Eğer ' b ' seçeneği doğru ise, gelecek Mesih'i bildiren Ze­karya, 11/13 ayeti doğrulanmamış oluyor.

Tarla'nın adı neden 'Kan Tarlası ' olmuş?

a) Çünkü kan bedeli bir parayla satın alındı. (Matta, 27/6-8)

b) Çünkü Yahuda'nın bedeni onun üzerinde yarıldı. (El­çi­lerin İşleri, 1/18-19)

İsa, mahkemesi sırasında hiç konuştu mu?

a) Hayır. (Matta, 27/11-14)

b) Bülbül kesildi. (Yuhanna, 18/19-23, 33-37)

Matta öyle dedi ki; gelecek Mesih hakkındaki İşaya, 53/7 ayeti doğru olsun. Bu ayet, bütün suçlamalar karşısında o­nun sessiz kalacağını söylüyor. / Eğer ' b ' seçeneği doğru i­se; İşaya, 53/7 gerçekleşmemiş oluyor.

İsa'ya kaftanı kim giydirdi?

a) Pilatus'un askerleri. (Matta, 27/26-28)

b) Hirodes ve askerleri. (Luka, 23/7,11)

Kaftan ne renkti?

a) Kırmızı. (Matta, 27/28)

b) Erguvanî/mor. (Yuhanna, 19/2)

İsa'nın çarmıhını kim taşıdı?

a) Simun adında Kireneli bir adam. (Matta, 27/32)

b) İsa'nın kendisi. (Yuhanna, 19/17,18)

Matta; Mezmurlar, 109/24-25 ayeti doğrulansın diye böy­­­­le diyor. Çünkü ayete göre, oruç tutmaktan Mesih öyle za­yıf düşmüştü ki, askerler kafasını salladılar. O zaman Matta'ya göre tek çözüm, 'haç'ı baskasına taşıtmak. Böylece bu ayet de doğrulansın. Ama İsa, oruç tutmamıştı. (Matta, 9/15, 11/18-19; Markos, 2/20; Luka, 5/35)

Eğer ' a ' seçeneği doğru ise, İsa'nın oruç tutmadığını söy­leyen ayetler yalan oluyor; eğer ' b ' seçeneği doğru ise Mez­murlar, 109/24-25 gerçekleşmemiş oluyor.

İsa'nın yanında çarmıha gerilen suçlulardan kim İsa'ya küfretti?

a) İkisi de küfretti. (Matta, 27/38, 44)

b) Sadece biri. (Luka, 23/39-43)

Eğer Matta doğruyu söylüyorsa; o zaman, suçlunun biri­nin İsa'yı Rab diye adlandırması, konuşmaları falan da ya­lan oluyor.

İsa ölürken, annesi çarmıhın yanında mıydı? 

a) Hayır. O'nu seven herkes uzaktan izliyordu. (Matta, 27/55-56; Markos, 15/40-41; Luka, 23/49)

Çünkü 'Kutsal Yazı' öyle diyor. (Mezmurlar, 22/16) Sadece düş­­manların İsa'nın etrafını çevreleyeceğini ve sevdiği in­san­la­rın ise uzaktan izleyeceğini söylüyor. (Mezmurlar, 38/11)

b) Evet. Annesi, İsa'ya sadık kadınlar ve öğrencileri, hep son ana kadar yanında idi. (Yuhanna, 19/25-27)

Eğer ' b ' seçeneği doğru ise; Mezmurlar, 22/16 ve Mez­murlar, 38/11 gerçekleşmemiş oluyor.

İsa, ölürken ne dedi?

a) "Eli, Eli; lema sevaktani?" yani; "Tanrım, Tanrım, beni ni­­çin terk ettin?" diye bağırdı. (Matta, 27/46)

b) "Baba; ruhumu senin ellerine bırakıyorum." (Luka, 23/46)

c) "Tamamlandı." (Yuhanna, 19/30)

Matta; Mezmurlar, 22/1 ayeti doğrulansın diye ' a ' seçe­ne­ğindeki sözleri kullanmış. Eğer ' b ' ya da ' c ' seçenekle­rin­den birini seçersek, Mesih belirtisi olan bu ayet doğrulanmamış olacak.

İsa'nın öldüğünü gören yüzbaşı ne dedi?

a) "Bu, gerçekten Tanrı'nın Oğluydu!" (Matta, 27/54)

b) " G erçekten bu, salih bir adamdı." (Luka, 23/47)

İsa'nın elleri ve ayakları gerçekten çivilendi mi?

a) Evet. (Yuhanna, 20/25)

b) Hayır. Çünkü İbranice yine yanlış çevrilmiştir. Mez­murlar, 22/16,17 ayetleri, çivilenmekten hiç söz etmemektedir. 'Bir aslan gibi' kelimesini 'delinecek' kelimesi olarak yanlış çevirmişlerdir..

{ "Hikifunî ca'ari yaday veraglay" ; "beni kuşattılar, bağ­la­dı­lar(hikifuni) / bir arslan gibi(ca-like ari-lion) / el­leri­mi(ya­day) ve a­yaklarımı(ve-and raglay-my feet) demektir.” Hı­­risti­yan­lar, bu­nu "ellerimi ve ayaklarımı deldiler" şeklinde çe­virmiş­ler­dir. Tev­rat'ta ya da herhangi bir kitapta hiçbir zaman ca'ari ve hikifuny kelimeleri "delmek" anlamında kullanılma­mış­tır.}

İsa, hangi gün öldü ve mezara kondu?

a) Cuma günü, dokuzuncu saate doğru, Sept(cumartesi) gününün arefesinde. (Matta, 27/46,62,63; Markos, 15/42-43; Lu­ka, 23/54; Yuhanna, 19/42)

Çok ilginçtir ki; bir tek İsa'nın hangi gün öldüğü ve dirildiği konusunda 4 İncil de hemfikirdir. Bu çok nadir gö­rülen bir durumdur. Ve hepsi de, İsa'nın Sept günü are­fe­­sinde öldüğünü ve Sept günü ertesi de, yani pazar günü di­rildiğini söylemektedirler. (Markos, 16/1-9)

Bu hesaba göre; İsa, mezarda sadece 2 gece 1 gün kal­mıştır. Halbuki, hayatta iken, 3 gün sonra kıyam ederim de­miş­ti. (Matta, 27/63; 16/21)

İsa, mezarda kaç gün kalmıştır?

a) 2 gece, 1 gün. (Matta, 27/46,62,63; Matta, 28/1; Markos, 15/42-43; Markos, 16/1-2; Luka, 23/54; Luka, 24/1; Yuhanna, 19/42; Yuhanna, 20/1)

b) İsa'nın önceden dediğine göre; 3 gece 3 gün kalması gerekir. (Matta, 16/21; Matta, 17/22-23; Markos, 8/31; Luka, 9/22)

Bu 3 gün 3 gece lafı da, 'Hoşea, 6/2' ayetinden esinle­ne­­­rek ortaya çıkmıştır. Ama 'a' seçeneği bütün İncillerde doğru kabul edildiğine göre gelecek Mesih'e ait bu ayet de doğrulanmamış oluyor.

Ve İsa, geleceği bilemediği için sahte peygamber olmuş oluyor...

İsa'nın mezarına kim geldi? 

a) Mecdelli Meryem ile öbür Meryem. (Matta, 28/1)

b) Mecdelli Meryem. (Yuhanna, 20/1)

c) Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salo­me. (Markos, 16/1)

Kadınlar, İsa'nın mezarına gittiklerinde mezarda kimi buldular?

a) Nöbetçileri. Sonra bir melek gelip kapıyı onlara açtı. (Matta, 28/2-4)

b) Genç bir adam. (Markos 16:5)

c) İki adam. (Luka, 24/4)

d) Önce kimseyi görmediler; daha sonra Meryem, me­za­rın içinde iki melek gördü. (Yuhanna, 20/1-12)

Melekler, kadınlara ya da giden kimselere ne dedi?

a) İsa'nın dirildiğini, Celile'ye doğru yola çıktığını, gidip öğ­­rencilerine haber vermelerini söylediler. (Matta, 28/5-7; Mar­kos, 16/6-7)

b) İsa'nın Celile'de onlara, gunahlı insanların eline veri­leceğini, çarmıha gerileceğini ve üçüncü gün ise dirileceğini anlattığını hatırlattı. (Luka, 24/6,7)

c) 'Kadın, niçin ağlıyorsun?' diye sordular. (Yuhanna, 20/13)

Melekleri ya da meleği gören kimseler ne yaptı?

a) Korkuyla kaçtılar ve İsa'ya rastladılar. (Matta, 28/8,9)

b) Onbinlere ve bütün başkalarına olayı söylediler. (Luka, 24/9)

c) Meryem, İsa ile karşılaşır ve konuşurlar. (Yuhanna, 20/14,15)

d) Bu kimseler, kaçtılar ve kimseye birşey demediler. Çün­kü korkuyorlardı. (Markos, 16/8)

Kadınlar, mezarda olanları başkalarına anlattı mı?

a) Evet. (Matta, 28/8,9; Luka, 24/9, 22-24)

b) Hayır. (Markos, 16/8)

Meryem, İsa'yı ilk ne zaman gördü?

a) İsa'nın öğrencilerini bulmadan önce. (Matta, 28/8,9,10)

b) İsa'nın öğrencilerine haber verip onlar ile mezarı a­raştırdıktan ve öğrenciler evlerine döndükten sonra. (Yuhan­na, 20/1-14)

İsa, dirildikten sonra dokunulabilir mi?

a) Evet. (Matta, 28/9; Luka, 24/39; Yuhanna, 20/27)

b) Hayır. (Yuhanna, 20/17)

İsa ilk kime göründü?

a) Mecdelli Meryem ile öbür Meryem'e. (Matta, 28/1)

b) Mecdelli Meryem'e. (Markos, 16/9)

c) Öğrencilerden ikisine. (Luka, 24/13-15)

d) Kifas'a, sonra 12 havariye. (Pavlus'un Korintoslulara Birinci Mektubu, 15/5) / 12 havariden birisi olan Yahuda ölmüştü. Sadece 11 ha­va­­ri kalmıştı. Pavlus, unutmuş olsa gerek...)

İsa, kadınlardan sonra kime gözüktü? 

a) 11 havariye. (Matta, 28/16)

b) Öğrencilerinden ikisine, sonra 11 havariye. (Markos, 16/12,14)

c) 10 havariye, sonra Tomas'la birlikte hepsine. (Yuhanna, 20/19, 24, 26-29)

İsa öğrencilerine nerede gözüktü?

a) Celile'deki bir dağda. (Matta, 28/16-17)

b) Aynı gün iki öğrenciye kırda yürürlerken. 11 havariye de sofrada iken. (Markos, 16/12,14)

c) Aynı gün öğrencilerden ikisi; Kudüs'ten altmış ok a­tı­mı uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye giderlerken, akşam bastırdığında. Aynı gece 11 havariye de, Ku­düs'te diğer öğrencilerle birlikte iken. (Luka, 24/13,28-29,33)

d) Aynı gün akşam olduğunda, bulundukları kapalı bir o­da­da, birden aralarında belirdi. (Yuhanna, 20/19)

(Haritaya bakarsanız, Celile/Galile ve Kudüs/Jerusalem ara­sın­da büyük mesafe var.)

(İsa, öğrencilerine, Galile'ye gitmelerini söylemişti: Mat­ta, 28/5-7; Markos, 16/6-7 )

11 havari, İsa'yı gördüklerini söyleyen iki öğrenciye inandı mı?

a) Hayır. (Markos, 16/13)

b) Evet; zaten biliyorlardı. (Luka, 24/34)

İsa'nın öğrencileri, İsa'yı görünce ne yaptı?

a) İsa'yı görür görmez, 11 havari O'na tapındı; bazıları şüphe duydu. (Matta, 28/17)

b) Havariler, İsa'nın dirildiğine inanmadılar; İsa, onları i­mansızlıklarından dolayı azarladı. 'Gidin müjdeyi herkese duyurun,' dedi. (Markos, 16/14-15)

c) Havariler, İsa'yı görünce hayalet gördüklerini sa­n­dı­lar; İsa onları azarladı; sonra sevindiler. İsa'ya, kı­zarmış ba­lık verdiler. O da balığı önlerinde yedi. (Luka, 24/36-43)

d) İsa'yı görünce sevindiler. Kimse kuşku falan duymadı. İsa kimseyi azarlamadı. (Yuhanna, 21/15-20)

İsa, tekrar dirildikten sonra dünyada kaç gün kaldı?

a) Hiç kalmadı. Herşey pazar günü olup bitti. Ve o gece İsa, öğrencileri ile konuşur konuşmaz, onların gözü ö­nün­de göğe yükseldi. (Markos, 16/14-19)

b) Sekiz günden fazla. (Yuhanna, 20/26; 21/1-22)

c) 40 günden fazla. (Elçilerin İşleri, 1/3)

İsa, nerede göğe alındı?

a) Göğe alınmaktan bahsedilmiyor. Matta'nın Kitabı, Ga­­lile'deki Dağ'da son buluyor. (Matta, 28/16-20)

b) Kudüs'te(Jerusalem) veya yakınlarda bir yerde. (Markos, 16/19)

c) Beytanya'nın yakınlarında. (Luka, 24/50-51)

d) Zeytin Dağı'nda. (Elçilerin İşleri, 1/9-12)

İsa, iman edenlerle iman etmeyenlerin nasıl ayırt edileceğini söylüyor?

İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar; yeni diller konuşacaklar; yılanları elleriyle tutacaklar; öldürücü bir zehir içseler bile bundan zarar görmeyecekler; ellerini hastaların üzerine ko­yacaklar ve hastalar iyileşecek. (Markos, 16/17-18) (Var mı cesaret eden!?.)

Tanrı, İsa'dan üstün mü, eşit mi?

a) Tanrı üstün. (Yuhanna, 14/28)

b) Tanrı ve İsa eşit. (Yuhanna, 10/30 )

İsa'nın sözüne güvenilir mi, güvenilmez mi?

a) Evet; O'nun sözü yeterlidir. (Yuhanna, 8/14)

b) Hayır; O'nun sözüne güvenilmez. (Yuhanna, 5/31)

İsa, kendisi için şehadet etti mi?

a) Hayır, etmedi: “Eğer kendim için ben tanıklık edersem, ta­nık­lığım geçerli olmaz. / Ama benim için tanıklık eden başka biri var­dır. O'nun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bili­rim.” (Yuhanna: 5/31, 32)

b) Evet, etti: “Ferisiler, ‘Sen kendin için tanıklık ediyorsun, ta­­nık­lığın geçerli değil,' dediler./ İsa, onlara şu karşılığı verdi: ‘Ken­­­dim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden gel­diğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden gel­di­ği­mi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz.'” (Yuhanna: 8/13, 14)

Kanunlara uymalı mıyız?

a) Evet, insanların koyduğu kanunlara uymalıyız. (İ. Petrus, 2/13,14)

b) Hayır, sadece Tanrı'nın koydugu kurallara uymalıyız. (El­çilerin İşleri, 5/27-29)

İsa, kimseyi vaftiz etti mi?

a) Evet. (Yuhanna, 3/22)

b) Hayır. (Yuhanna, 4/1,2)

Paul, Tanrı'yla konuşunca adamları ne görmüş, ne duymuş?

a) Ses duydular ama kimseyi görmediler. (Elçilerin İşleri, 9/7)

b) Hiçbirşey duymadılar, ama ışık/nur gördüler. (Elçilerin İşleri, 22/9)

Markos, 14/56 ve devamında belirtildiği üzere; tanıklıkları birbirini tutmadığı için, Yüksek Kurul ve Baş Kahin tanıklara inanmıyor. Peki, yukarıdaki tanıkların ifadesi birbirini tutuyor mu?..

Tanrı, insanları yanıltır mı?

a) Hayır. (Yakub, 1/13-14)

b) Evet. (2. Selaniklilere, 2/11)

İncil'de Pavlus şöyle diyor: "Çünkü Tanrı, karışıklık değil; esen­lik Tanrısıdır." (1. Korintoslulara, 14/33-34)

Yukarıda hiç karışıklık görmediniz mi?..

***

Hıristiyanlığın inançlarının bu derece özünden kopa­rak şekillenmesinde; hayatında İsa(a.s.)'yı hiç görmemiş o­lan ve önceleri azılı bir Hıristiyanlık düşmanı iken (Resullerin İşleri: 8/3; 9/1-2) geçirdiği ruhi bir buhran sonunda İsa'nın ken­di­ne Şam yolu üzerinde (rüya ve keşif şeklinde) görün­dü­ğü­nü ve kendisini havarileri arasına katarak görev­len­dir­di­ği­ni (Resullerin İşleri: 9/3-6) iddia eden Yahudi asıllı Pav­lus '­un çok ö­­nemli fonksiyonu bilinmektedir.

Şeriat ve sünnet olmak; önemli mi, önemsiz mi? 

a) Önemsizdir

Pavlus, özellikle ‘şeriat'a ve ‘sünnet'e karşı çıkmasıyla ün­lenmiştir. Bu hususlarda Pavlus, şunları söylüyor:

“Sen ki, kitap ve sünnetlilikle Şeriat'ı tecavüz ediyorsun; tabiat­tan olan sünnetsizlik, şeriatı yerine getirerek sana hük­metmeyecek mi­dir? Zira zahiren Yahudi olan, Yahudi değildir; ne de, zahiren be­dende olan sünnetlilik, sünnetliliktir. Fakat içten Yahudi olan, Yahudidir ve harfte değil, ruhta yüreğin sünnetliliği sünnetliliktir...” (Pavlus'un Romalılara Mektubu: 2/27-29)

“Fakat şimdi, Şeriat ve peygamberler tarafından şehadet edile­rek Allah'ın salahı, yani İsa Mesih'e iman vasıtasıyla bütün iman edenlere olan Allah'ın salahı, Şeriat olmayarak zahir olmuştur. Çün­kü hiç fark yoktur, zira hepsi günah işlediler ve Allah'ın iz­ze­tinden mahrum kaldılar. İsa Mesih'te olan fidye vasıtasıyla, O'­nun inayetiyle bedelsiz salih sayılırlar.” (Pavlus'un Romalılara Mek­tubu: 3/21-24)

“...şimdiki zamanda adaletinin izharı için, O'nun kanında i­man vasıtası ile kefaret olarak Allah O'nu arzetti; ta ki, Kendisi â­dil olsun ve İsa'ya iman edeni salih saysın...sünnetsizliği de i­man vasıtası ile salih sayacaktır.” (Pavlus'un Romalılara Mektubu: 3/26-30)

“...İmdi ne diyelim? Şeriat, günah mıdır? Hâşâ! Fakat, Şeriat va­sıta olmasaydı, günahı bilmemiş olurdum;...çünkü Şeriat yok iken günah ölüdür. Ve bir zamanlar Şeriat yok iken ben diri idim; fakat, emir gelince günah dirildi ve ben öldüm...” (Pavlus'un Roma­lı­lara Mektubu: 6/7-9)

İncil'deki bu ifadelere bakılırsa; Pavlus 'a göre, Şeriat ol­ma­saydı, günah olmayacaktı. Günahları Şeriat belirlemiş ve Şeriat'ın ortaya çıkardığı günahlar, insanı öldürmüştür. İnsanın -manevi olarak- yeniden dirilişi için, dinin emir ve yasaklarına(Şeriat'a) uymaktan ziyade, İsa Mesih'e inanmak ve kalben temiz olmak yeterlidir. Çünkü İsa, kanıyla bütün insanlığın günahlarını temizlemiştir; O'na inanmak, gü­nah­sız olmak için yeterlidir. Dolayısıyla, amelin hiçbir de­ğe­ri yoktur...

Yine Pavlus 'a göre; bedenen sünnet olmanın hiçbir fayda­sı ve anlamı yoktur; “... ruhta yüreğin sünnetliliği sünnetliliktir.” 

b) Önemlidir.

Halbuki Hz.İsa, yine İncil'de şöyle söylemiyor mu?:

“Sanmayın ki; ben, Şeriat'ı yahut peygamberleri yıkmaya gel­dim; ben, yıkmaya değil fakat tamam etmeye geldim.” (Matta: 5/17)

Yine şu İncil cümleleri, amelin ve Şeriat'ın önemini vurgulamıyor mu?:

“Ve kendi kendinizi aldatarak, sözün yalnız işiticileri değil, fa­kat işleyicileri olun.” (Yakub'un Mektubu: 1/22)

“Ey kardeşlerim! Eğer bir kimse, amelleri yok iken imanı oldu­ğu­nu söylerse, faide nedir? Kendisini o iman kurtarabilir mi?” (Ya­kub'un Mektubu: 2/14)

“İman da, eğer amel olmazsa, haddi zatında ölüdür.” (Yakub'un Mek­tubu: 2/17)

“...Kardeşini yeren, yahut kardeşine hükmeden, Şeriat'ı yerer ve Şeriat'a hükmeder; fakat eğer Şeriat'a hükmedersen, sen Şeriat'ın iş­leyicisi değil, hakimi olursun. Şeriat'ı koyan ve hakim olan bir­dir; kurtarmaya ve helak etmeye kadir olan O'dur; fakat komşuna hük­meden sen, kim oluyorsun?” (Yakub'un Mektubu: 4/11-12)

Yukarıda işaret edildiği üzere; Hıristiyanlığa sünnetsiz­liği sokan Saul(Pavlus)'dür. İncillerde de beyan edildiği gi­bi, Hz.İbrahim ve soyu sünnetliydi. Aynı şekilde Hz.İsa da, sün­net olmayı emrediyordu.

Sünnet olmanın, sağlık açısından da önemi meydanda i­ken Pavlus'un, sünnetsizliği önermesi, apaçık bir çelişkidir ve gerçek İncil ile alakası olmayan bir husustur.

“Önümüzde iki tür Hıristiyanlık var: Elimizdeki İn­cil­ler­de ve Hz.İsa'nın bir havarisi olan Yakub'un Mektubu gibi me­tinlerde yazılı olan, Şeriat'a ehemmiyet veren Hıris­ti­yan­lık; bir de, yine mevcut ‘Bible'da(Kutsal Kitap'ta) gördü­ğü­müz ‘Resullerin İşleri' nde yer alan ve Hz.İsa'yı görmemiş bir ada­mın(Saul) icat ettiği Hıristiyanlık. Acaba, bunlardan ikisini de aynı anda aynı din olarak kabul etmek mümkün mü­dür?..” (Gerçekler ve Hristiyanlık, s.34)

 
alt_banner