ust_banner

sol_blok

Ana sayfa
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz."

(Âl-i İmran S., 64)

İncillerdeki Acaipliklerden Bazıları - Bölüm 2

Bugünkü mevcut İnciller, acâip ve garâip batıllarla dolu olmanın yanısıra birçok çelişkiyi de kendi içinde taşımakta­dır. İşte birkaç misal:

İsa, Tanrı mı Değil mi? / Tanrı'yı Gören Olmamışsa İsa Kimdir?

Yuhanna, 1/1,14 : "Kelam, başlangıçta var idi ve Kelam, Allah nezdinde idi ve Kelam Allah idi. / Ve Kelam beden olup ina­yet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu; biz de O'nun iz­zetini, Baba'nın biricik Oğlunun izzeti olarak gördük." 

Yuhanna, 10/30 : "Ben ve Baba, biriz."

Markos, 10/18 : "İsa da ona dedi: 'Niçin bana 'iyi' diyorsu­nuz? Birden başka kimse iyi değildir; o da Allah'tır."

Yuhanna'daki ifadelere göre; İsa, Tanrı'nın oğlu, Tan­rı'­ya(Baba'ya) denk ve ezelidir. Markos'a göre ise; İsa, kendisi­nin 'iyi' sıfatıyla nitelenmesini uygun bulmuyor ve 'İyi, sade­ce Allah'tır,' diyerek Tanrı ile aynı ve denk olmadığını söy­lü­yor. Bu bir çelişki değil midir?..

Yuhanna, 1/18 : "Hiçbir zaman Allah'ı kimse görememiştir. Babanın(Allah'ın) kucağında olan biricik Oğul(İsa), kendisi onu bildirdi."

İsa, Baba Tanrı ile aynı(bir) ise ve O'nun gibi ezeli ise, İsa'­yı da kimse görememeliydi. İsa, insanlar tarafından gö­rül­düğüne göre; o zaman 'Tanrı ile bir' değil, aksine 'Tan­rı'­dan farklı bir varlık' tır.

Markos, 13/32'de : "Fakat o gün yahut o saat hakkında, ne gökteki melekler, ne de Oğul, Baba'dan başka kimse bir şey bilmez" denmektedir.

Eğer İsa ile Baba bir olsaydı, İsa'nın da herşeyi bilmesi ge­rekmez miydi?..

İsa'nın kimliği hususundaki ihtilaflar, tarihi İznik Kon­sili'nde görüşülmüş, Konsil sonunda İncil'in öğretisine da­yanarak İsa Mesih'in Tanrı sıfatına sahip olduğu ortak bir bildiriyle yayınlanmıştır. İ.S.325'te İznik'teki konseyde ha­zırlanan ve bugünkü Mesih İnanlıları mezheplerinin he­men hemen hepsince kabul edilen 'âmentü' (inanç bil­di­risi) şöyledir:

"Herşeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen, bütün şeylerin Ya­ra­tanı olan bir tek Baba Allah'a inanıyoruz / Bir tek Rab İsa Me­sih'e inanıyoruz: Allah'ın Oğlu, Baba'dan doğan biricik Oğul, yani Baba'nın öz varlığından oluşan Allah'tan Allah, Nurdan Nur, gerçek Allah'tan gelen gerçek Allah, yaratılmış değil, Ba­ba'­nın özünden çıkmış, Baba'nın aynı öz varlığına sahip olan, kendi aracılığıyla gökteki ve yerdeki her şey yapılmış, biz insanlar için ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, insan bedeni almış ve insanlar arasında yaşamış, sıkıntı çekmiş ve üçüncü günde ölümden dirilmiş, göğe yükselmiş, dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek olan O'dur; Ve Kutsal Ruh'a da inanıyoruz." (İznik Konseyinde Ne Old­u? Çev.:Yakup Yazman)

Horoz Kaç Kere Ötecek? Gündüz mü Gece mi?

Matta, 26/34 : "İsa ona dedi: 'Doğrusu sana derim: Bugece ho­roz ötmeden önce, sen beni üç kere inkar edeceksin."

Luka, 22/34 : "İsa dedi: 'Petrus, sana diyorum: Beni ta­nı­dığını üç kere sen inkar etmeden, bugün horoz ötmeyecek."

Yuhanna, 13/38 : "İsa, ona cevap verdi: 'Benim için canını mı vereceksin? Doğrusu ve doğrusu sana derim: Sen beni üç kere inkar etmedikçe horoz ötmeyecektir."

Markos, 14/30 : "İsa da ona dedi: 'Doğrusu sana derim: Bu­gün hatta bugece, horoz iki kere ötmeden önce, sen beni üç kere inkar edeceksin."

Bu nasıl bir horoz ise; galiba vakitsiz(!) ötüyor! Gündüz mü, gece mi öttüğü de belli değil. Bir de kaç defa öttüğü be­lirsiz bu horozun...

Matta, Luka ve Yuhanna İncillerine göre; üç inkardan son­ra horoz bir defa ötecektir. Markos İncilinde ise, ho­ro­zun iki defa öteceği belirtilmiştir. Markos:14/68-72 cümlelerinde, ilk inkardan sonra horozun bir kere öttüğü; iki inkar daha yaptıktan sonra bir kere daha öttüğü yazılıdır.

Netice itibarıyla; diğer üç İncilden farklı olarak Markos İn­ciline göre;

Horoz, üç kere inkar gerçekleşmeden acele edip vakitsiz ötüyor. Hem de, ötüş sayısı fazla oluyor(iki kez ötüyor.)

İsa'nın Haçını Kim Taşıdı?

Luka, 23/26 : "Onu götürdükleri zaman, kırdan gelmekte o­lan Kirineli Simun denilen birini tuttular ve İsa'nın ardından taşımak üzere haçı ona yüklediler." (Ayrıca bkz.: Matta: 27/32)

Yuhanna, 19/17 : "O vakit İsa'yı aldılar; O, İbranice ' G ol­gota' denilen 'Kafakemiği' adındaki yere kendi haçını taşıyarak çıktı."

Evet; İsa'nın haçını kim taşıdı? Kirineli Simun mu yoksa İsa mı? Hangisi doğru? İki farklı şey aynı anda doğru olama­ya­cağına göre; bu bir çelişkidir ve bugünkü İncillerin tu­tarsızlığının, dolayısıyla ilahi kitap olamayacağının / bo­zul­muş­luğunun açık delilidir.

Havariler, Yalnız Yahudilere mi,

Yoksa Bütün Uluslara mı Gidecek?

Matta, 10/5,6 : "İsa, Onikileri şu buyrukla halkın arasına gönderdi: 'Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samiriyelilere ait kent­lerin hiçbirine uğramayın. Bunun yerine İsrail Halkının kaybolmuş koyunlarına gidin.'"

Matta, 28/18,19 : "İsa, yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ' G ökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yatiştirin. Onları, Ba­ba, Oğul, Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin."

Şimdi Havariler ne yapsın? Sadece İsrail "Halkının kaybolmuş koyunlarına" mı gitsinler; yoksa "bütün uluslara" mı? Sizce burada da açık bir çelişki yok mu?..

***

Böylesine daha nice acaiplik ve çelişkilerle dolu bir ki­tabı(İncilleri), insanlığa 'müjde' diye takdim etmenin hakiki manada bir anlamı mevcut değildir. Ancak bugünkü Hı­ris­tiyanlığın, insanlığı kutsal adına sömürecek başka bir mal­zemesi/yemi de yoktur.

 
alt_banner